Modernism

Världskrigets effekt på samhället :


Första och andra världskriget hade en stor effekt på samhället och speciellt författarna. När första världskriget utbröt 1914-18, blev det som en chock för samhället med en avslut av mer än 10 miljoner döda och de europeiska stormakterna i kaos. Kriget i Europa visade för alla i världen att de Europeiska stormakterna var fortfarande primitiva nog att skapa extremt brutala situationer. Dessutom använde sig stormakterna av icke-vita soldater under kriget vilket gav en uppfattning av att europeernas militära överlägsenhet berodde på utrustning och träning och inte på att de vita var sed mer överlägsna än svarta. Detta skapade mod och förtroende hos de icke-vita soldaterna för när de åkte tillbaka till sina hemländer började de kräva självständighet från det europeiska herraväldet.

För Europeerna var detta krig också väldigt chockerande och ändrade på deras moraler kring det vita rasens överlägsenhet. Dessutom protesterade befolkningen mot makthavarna för att de lät kriget sättas igång i deras länder och döda miljontals människor av rena prestige skäl och folket började långsamt förlora förtroende för de som styrde deras land.

Kristendomen, som är den överlägsna religionen i Europa förlorade många följare under den tiden också med tanke på att religionen lär ut att Gud är god och allsmäktig. Därför började folk under 1910-talet ställa frågan : Hur kan då Gud tillåta det här brutala förödande kriget att hända? Folk började tro att gud inte kan finnas, då ingen bra svar kom fram och därmed bredde ateismen ut sig.


Vetenskapen förlorade många följare också liksom Kristendomen. Europeernas upplysnings inspirerande tankar om att vetenskapen skulle utveckla samhället för det bästa med bra teknologi och medicin kom delvis på skam av kriget med tanke på att vetenskap och teknik då användes för att komma på effektivare metod att döda varandra.


Alltså kan vi se hur stora event i den modernistiska världen skapade stora revolt mot det traditionella.  Som sammanfattning kan man säga att efter kriget upplevde samhället att deras traditionella värderingar, tron på Gud och ett bättre framtid med vetenskap och teknik hade slagits i spillror. Om folket inte hade någon makthavare, vetenskap eller gud att tro på, vad kan de tro på då? Folk började leta efter en lösning och en exempel är i Tyskland då befolkningen vände sig till en karismatisk ledare, Adolf Hitler med lovande propaganda för en bättre värld för tyskarna. I sverige ledde lösningen till att ett demokratiskt styre prövades, vilket ledde till att män och kvinnor fick rösta för första gången 1921.


James Augustine Aloysius Joyce, Irländsk författare, föddes i Rathgar under slutet av 1900-talet och är känd för hans roman Odysseus som räknas som 1900-talets mest betydelsefulla roman. Odysseus (1922). Denna verk var först inte tillåten i engelska kanaler på grund av att den var sedd att ha pornografisk innehåll. och därför vände sig Joyce till Shakespeare and Company i Paris och boken trycktes ut på hans fyrtioårsåldern.


Virginia Woolf - Feminist och ett av 1900-talets viktigaste engelskspråkiga författare som använde berättartekniken “Stream of consciousness” (medvetandeström) som går ut på att skriva inifrån en persons huvud och följa dess medvetande, känslor och sinnesintryck.

Modernismen är den sammanfattande benämningen på de olika tolkningarna inom arkitektur, konst, litteratur och musik vid sekelskiftet och 1900-talets första hälft.


Den komplicerade tiden och verkligheten, gjorde det svårt för dessa konstutövare att återge tiden genom direkt avbildning. Det allmänt accepterade mantrat löd, att ingenting var egentligen sådant som det vid en första anblick såg ut att vara. Realiteten uppfattades på olika sätt beroende på bakgrund, kunskap, inriktning och erfarenheter, och skulle sålunda skildra tidens mångfald och gav möjlighet till tolkning. Betraktaren ska göras till medskapande.


Elitistisk angelägenhet(maktmingel), fick utstå attacker mot det stelnade kulturlivet.

Samhället, krigshärjat, förändrade könsroller, folkstyrets framgångar, de växande städerna, kulturmöten, samhällskritik


Expressionism, den rörelse som startade den nya epoken. Syftet var att chockera och uppröra det borgerliga samhället. De aktiva betonade det subjektiva på bekostnad av det allmängiltiga och ville återge starka känslor och spänningstillstånd. Förvrängt perspektiv och deformerade gestalter. Motiven hämtades från samhällets mest utsatta skick, med prostitution, misär, förtryck, smärta och orättvisor. Epoken spred sig snabbt till skönlitteraturen.


Kubism, också det en av de tidiga modernistiska konstriktningarna. Ett sådant verk känns igen på att rummet och objektet byggs upp av geometriska figurer. Liksom expressionisterna, ville de kubistiska konstnärerna återge något annat än det vi omedelbart upplever med våra sinnen. Den mest kända konstnären är Pablo Picasso.


Futurism, det futuristiska manifestet- Filippo Tommaso Marinetti 1909. Militarism, patriotism, anarkistens destruktiva handling, de sköna idée för vilka man dör, föraktet för kvinnan, mod, djärvhet och uppror. Kännetecknas som offensiv, fartfylld och manlig. De ryska futuristernas idé var att poesin skulle föras ut från salongerna till gatan, till folket.


Dadaism, 1917-1923. Ordet dada betyder gunghäst på franska och har förmodligen ursprung i barnspråket. Det skulle kunna vara som det mesta i rörelsen, något av en slump, eller så försökte man medvetet att knyta an till barnets värld, där logikens lagar inte alltid råder, och där nonsens hör naturligt hemma. Utövarna protesterade mot krigets meningslösa dödande och samhället som tillät detta. I texterna är satserna sönderhackade. Om riktiga ord förekom var deras ordning helt slumpartad och med nonsensartat innehåll.


Hugo Ball, Tristan Tzara- dadamanifest om svag och bitter kärlek(december 1920). Hyllade nuet. Marcel Duchamp. Surrealism, det surrealistiska manifestet- André Breton 1924, han lyfte fram den automatiska diktningen och drömmen som en möjlighet att nå fram till människans hinder. Började som en litterär rörelse. En bättre framtid om man lär känna sitt känsloliv. Det som kännetecknar rörelsen är förvrängda meningar, sammanställningar av omöjliga motsatser, erotisk symbolik och ett invecklat bildspråk. Spred sig snabbt till bildkonsten. Salvador Dali. Isbergsteknik.

51 views

© 2017 Proudly made by YAS ​

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest