Ingenjörsmetodik Kursrapport, II1300HT211

Kursrapport 2021 Yas Asghari TIDAB

II1300HT211 KTH Stockholm, Sverige Yasghari@ug.kth.se


Sammanfattning— Kursen Ingenjörsmetodik, ämnar att lära ut bland annat projektmetodik, presentationsteknik samt andra ingenjörsmässiga metoder och verktyg för att förbereda studenter för ingenjörsyrket. Ihop med projektarbetet där en Lego-robot byggs och programmeras, får studenter genomföra muntliga presentationer, skapa en studieplanering, slutföra olika quiz samt reflektera över karriärutveckling, hållbar utveckling, etik och moral, jämställdhet och ergonomi. Denna kursrapport ger en överblick på samtliga moment som slutfördes och de utmaningar som bearbetades och löstes. Syftet samt målen, med avklarade moment i denna kurs uppnåddes.

Nyckelord — Lego, Projektrapport, Lego-Robot, KTH, Studieplanering


I. INTRODUKTION

Ingenjörsmetodik, är en kurs som alla studenter tar under deras första termin i Högskoleingenjör programmet med riktningen Datateknik på KTH. Syftet med kursen är att lära sig hur man kan arbeta som en ingenjör och vilka verktyg som är användbara som man kan implementera under utbildningen samt i den framtida karriärslivet som en ingenjör [1]. Flera tekniska verktyg som lärs ut är presentationskunskaper, och projektmetodik samt användning av datorn som arbetsverktyg. Kursen innehåller föreläsningar, intervju av en ingenjör samt muntlig presentation, arbete i projekt med utlärande i projektmetodik, gruppdynamik, projektledning, projektverktyg och projektarbete [2]. Dessutom innehåller kursen presentations och informationsteknik med vikt på informationssökning, rapportskrivning, muntlig presentationsteknik, datorbaserat presentationsmedel och webb-publicering. Datorn är också ett verktyg som krävs att lära sig användningen av på ett ingenjörsmässigt sätt som ordbehandlings- och kalkylprograms-verktyg samt för presentations- och ritprograms-verktyg. För att få godkänt i denna kurs, krävs det att flera delmoment blir godkända och de är följande:


  1. Inlämningsuppgifter INL1; 4,5hp (betyg P/F)

  2. Muntlig presentation 2: genomförande av ingenjörsintervju och muntlig presentation Bokseminarium: förberedelseuppgift och deltagande i seminariet

  3. Inlämningsuppgift C-programmering

  4. Godkända quiz i Canvas

  5. Kursrapport

Projektarbete PRO1;4,5hp (betyg P/F)

  1. Projektarbete: aktivt deltagande

  2. Handledningstillfällen: aktivt deltagande vid 5 tillfällen

  3. Muntlig projektpresentation: aktivt deltagande i en individuell presentation och en presentation i grupp

  4. Praktisk demonstration: aktivt deltagande

Dessutom innehåller kursen ett bokseminarium, föreläsningar, individuell studieplanering samt flera quiz.


Kursens lärandemål följer att efter en godkänd kurs, bör studenten ha kunskap kring ingenjörens yrkesroll, kunna reflektera och förhålla sig till etiska, hållbarhets samt miljöfrågor. Dessutom bör studenten kunna implementera de ingenjörsmetoder som hen har lärt sig i kursen för att kunna genomföra ett mindre IT-projekt.

II. PROJEKT

Som en del av kursen, arbetade grupper av 3-5 studenter med att bygga en Lego-robot, samt programmera olika egenskaper för den i programmeringsspråket C. Syftet med detta projekt är att lära sig hur man kan jobba inom projekt och hur man kan implementera det erfarenheten i praktiken vidare under utbildningen samt i framtida karriären som ingenjör.


A. Bakgrund till projektuppgiften


För att uppnå ett godkänt betyg i ingenjörsmetodik kursen, krävdes det att utföra denna Lego-robotprojekt, programmera den att kunna utföra olika handlingar samt att vara delaktig i kursens olika moment, och som gruppmedlem i projektgruppen. Inga förkunskaper krävdes inom programmering. Lego-roboten, är ett Lego Mindstorms EV3 Core och bör vara utrustad med Debian Linux-baserat operativsystem ev3dev.


Den programmerades i språket C efter bygget för att kunna utföra fyra handlingar inför projektdemonstrationen. Det krävdes att roboten skulle kunna:

  1. Leverera ett paket till en plats 250 cm åt höger samt vänster med 30 cm avstånd längst väggen.